FGDB
FGDB
Romana English

1.    Cine garantează depozitele constituite la băncile românești?
    

2.    Ce este Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar?
    

3.    Toate băncile care își desfășoară activitatea în România participă la FGDB?     

4.    Unde poate fi consultată lista instituţiilor de credit participante la FGDB?     

5.    Ce se înțelege prin depozit?     

6.    Ce se înțelege prin depozit garantat?
    

7.    Ce se înțelege prin depozit indisponibil?     

8.    În ce situații se plătesc compensații pentru depozitele garantate?     

9.    Ce este compensația? În ce monedă se plătește?     

10.   Sunt garantate și depozitele în valută?     

11.   Care este nivelul plafonului de garantare?

12.  Cum  se plătesc compensațiile?

13.   În cât timp pot încasa compensațiile deponenții garantați?  

14.   Care este nivelul compensaţiei în cazul în care deponentul nu are obligaţii faţă de banca?     

15.   Care este nivelul compensaţiei în cazul în care deponentul are credite sau alte datorii faţă de bancă?    

16.  Co-titularii unui cont beneficiază fiecare de compensație?

17.   Unde și cum va fi achitat restul creditului? 

18.   Care va fi procedura de compensare dacă un deponent are depozite garantate  la mai  multe bănci care intră simultan în incapacitate de plată?     

19.   Sunt garantate depozitele cu dobândă negociată la instituţiile de credit participante?     

20.   Un depozit constituit de o fundaţie non-profit este garantat de FGDB?     

21.   Cum se plătește compensația pentru un depozit care are un titular şi un împuternicit?     

22.   În cazul în care tutorele,  deponent garantat, și minorul pe al cărui cont este înregistrat ca tutore au conturi la aceeași bancă,  cei doi – tutorele și minorul beneficiază individual de garantarea depozitelor?     

23.   În cazul în care decedează titularul depozitului/contului bancar cum se face plata compensației: către împuternicit sau către moştenitorii legali?     

24.   În cazul unui depozit negarantat, deponentul mai are vreo posibilitate să recupereze banii?     

25.   Ce se întamplă cu titlurile de stat achiziționate de clienți prin intermediul unei bănci, în cazul în care acea bancă intră în procedură de lichidare?     

26.   De unde provin banii din care FGDB plătește compensațiile?     

27.   Există riscul ca FGDB să nu poată plăti compensațiile?     

28.   Sunt garantate și depozitele la cooperativele de credit?

29.  Cum sunt garantate depozitele?

30.  Cum garantează FGDB depozitele bancare cu resurse de 2,2% din depozitele garantate?

 

1. Cine garantează depozitele constituite la băncile românești?

În România, depozitele constituite la băncile românești sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).

2.   Ce este Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar?

FGDB este instituția care are ca scop protecţia deponenților și plata compensaţiilor în cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse. 
În cazul băncilor aflate în dificultate, FGDB poate prelua funcția de administrator special, administrator interimar, administrator delegat,  lichidator sau acționar principal/unic al acestor instituţii. În fiecare din aceste calități FGDB urmărește protejarea deponenților, garantarea depozitelor și stabilitatea sistemului bancar.
 Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar este persoană juridică de drept public, înfiinţat în anul 1996 prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996.

3. Toate băncile care își desfășoară activitatea în România participă la FGDB?

Băncile persoane juridice române participă la  FGDB și depozitele constituite la aceste bănci sunt garantate. 
Totodată, în România funcționează și sucursale ale băncilor din state membre ale Uniunii Europene. Ele participă la schemele de garantatre din țările de proveniență, iar depozitele la aceste instituții sunt garantate de schemele de garantare din țările respective.

4. Unde poate fi consultată lista instituţiilor de credit participante la FGDB?

Lista este afișată pe www.fgdb.ro  
Băncile participante la FGDB.  
Sucursale ale băncilor din state UE.

5. Ce se înțelege prin depozit?

Depozitul reprezintă, în principal, orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente cum ar fi:

•     depozit la termen

•     certificat de depozit nominativ

•     cont curent

•     cont de economii

•     cont de card

•     cont comun

•    alte produse similare

6. Ce se înțelege prin depozit garantat?

Depozitele garantate sunt cele pentru care FGDB poate plăti compensații. Excepțiile sunt prezentate în Lista depozitelor negarantate.

7. Ce se înțelege prin depozit indisponibil?

Depozitul datorat și exigibil, care nu a fost onorat de o instituție de credit până la data deschiderii procedurii falimentului instituției de credit.

8. În ce situații se plătesc compensații pentru depozitele garantate?

Compensaţiile se plătesc în cazul în care:

a.    Banca Națională a României (BNR) a constatat că banca la care sunt constituite depozitele nu este capabilă, din motive legate direct de situaţia sa financiară, să platească depozitul şi nu are perspective imediate de a putea să o facă.

b.     A fost pronunțata hotărârea judecătorească privind falimentul a instituţiei de credit respective, înainte ca BNR să constate  situatia prevazuta  punctul (a).

9. Ce este compensația? În ce monedă se plătește ?

Compensaţia este suma pe care FGDB o plăteşte fiecărui deponent garantat, în limita plafonului de garantare, în cazul în care  o bancă nu mai poate restitui depozitele. Compensația se plătește în lei, indiferent de moneda de constituire a depozitelor.

10. Sunt garantate și depozitele în valută?

Compensația se acordă pentru depozite constituite în orice monedă.

11. Care este nivelul plafonului de garantare?

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice prevazute de lege. Plafonul are aceeași valoare -100.000 Euro- în toate țările membre ale Uniunii Europene. Pentru depozitele mai mari de 100.000 euro, suma care depășește aceasta valoare nu este garantată.

De exemplu:
Domnul T. are trei depozite : unul de de 50.000 de euro la Banca X,  unul de 100.000 euro la Banca Y și unul de 110.000 euro la Banca Z . În cazul în care cele trei bănci intră simultan în incapacitate de plată, compensația primită de domnul T va fi : 50.000 euro plus dobânda de la Banca X, 100.000 euro de la Banca Y și 100.000 euro de la Banca Z.  Cei 10.000 de euro peste plafon de la Banca Z nu mai sunt garantați.

12. Cum  se plătesc compensațiile?

Compensațiile se plătesc prin intermediul unităților teritoriale ale băncilor cu care FGDB încheie contracte de mandat.

Compensațiile pot fi încasate :

•    în numerar, de la ghișeele băncilor mandatate

•    prin transfer bancar, în contul indicat de deponentul garantat
.

FGDB va informa publicul cu privire la instituţiile mandatate cu plata compensaţiilor în toate comunicările legate de plata  acestora, atât la  sediul instituțiilor mandatate cât și la sediul băncii intrate în faliment.

13. În cât timp pot încasa compensațiile deponenții garantați?

În maximum 20 de zile lucrătoare de la data indisponibilizarii depozitelor, FGDB pune la dispoziția tuturor deponenților garantați, prin băncile mandatate, sumele necesare pentru plata integrală a compensațiilor. După anunțul FGDB de începere a plății compensațiilor deponentul poate să își ridice compensația de la banca mandatată.

14. Care este nivelul compensaţiei în cazul în care deponentul nu are obligaţii faţă de banca?

În cazul în care  suma deținută de un deponent sub forma de cont curent, depozit la termen, certificate de depozit nominative  etc, inclusiv dobânda datorată, este mai mica decât plafonul de garantare, compensația plătită va fi egală cu suma deținută, echivalent în lei. 
Dacă suma deținută de deponent este mai mare decât plafonul de garantare, compensația va fi de 100.000 euro, echivalent în lei. 
Dobânda datorată şi neplătită este calculată până la data indisponibilizării depozitelor.

Exemplu : Domnul X are la o bancă un depozit la termen de 10.000 euro, un depozit la termen de 5.000 dolari și un cont curent în care se afla 1.000 lei. Depozitele au fost constituite la doua unități teritoriale diferite ale aceleiași bănci. În cazul incapacității de plată a băncii, FGDB va plăti dlui X o compensație  în lei ce va acoperi integral sumele aflate în cele doua depozite și în contul curent, precum și dobânda datorată și neplătită de bancă până la data declarării falimentului ori a deciziei BNR corespunzatoare indisponibilizării depozitelor. 
Plata va fi făcută în echivalent lei utilizând cursurile de schimb de la data indisponibilizării depozitelor.

15. Care este nivelul compensaţiei în cazul în care deponentul are credite sau alte datorii faţă de bancă?

În acest caz, din suma banilor pe care un deponent îi are la bancă sunt reținute ratele scadente și neplătite, comisioanele datorate și neplătite sau alte datorii către bancă. După reținerea acestor sume, compensația platită efectiv este în funcție de plafonul de garantare.

Dl. Y are un depozit de 60.000 euro, și un cont curent în care se află 3.000 lei. La aceeași bancă are un credit pentru care platește lunar o rată de 500 lei. În cazul indisponibilizării depozitelor băncii, compensația plătită de FGDB dlui Y va fi:

Compensația = Suma depozitelor + Dobânda + Contul curent –(ratele scadente neplătite + comisioanele bancare neplătite + alte datorii către bancă)
Dobânda datorată şi neplătită este calculată până la data indisponibilizării depozitelor, atunci când banca nu mai poate face plăți.

Plata va fi făcută în echivalent lei utilizând  cursurile de schimb de la data indisponibilizării depozitelor.

16. Co-titularii unui cont beneficiază fiecare de compensație?

Da, fiecare dintre co-titularii unui cont beneficiază de o compensație de maximum 100.000 de euro, platită în lei. Procentul din depozit care îi revine unui co-titular este stabilit prin contractul cu banca.

17. Unde și cum va fi achitat restul creditului?

Restul creditului va fi achitat în continuare la banca de unde a fost contractat, chiar daca depozitele acesteia au devenit indisponibile.

18. Care va fi procedura de compensare dacă un deponent are depozite garantate la mai  multe bănci care intră simultan în incapacitate de plată ?

Dacă un deponent are depozite la două sau mai multe banci, el  va primi câte o compensaţie, in limita plafonului, pentru depozitele  constituite la fiecare bancă.

19. Sunt garantate depozitele cu dobândă negociată la instituţiile de credit participante?

Da, aceste depozite sunt garantate.  

20. Un depozit constituit de o fundaţie non-profit este garantat de FGDB?

Da.

21. Cum se plătește compensația pentru  un depozit care are un titular şi un împuternicit?

Compensația este plătită integral titularului depozitului garantat. Pentru a putea primi compensația în locul titularului, orice persoană are nevoie de procură prin care este împuternicită pentru ridicarea compensației.  

22. În cazul în care tutorele,  deponent garantat, și minorul pe al cărui cont este înregistrat ca tutore au conturi la aceeași bancă,  cei doi – tutorele și minorul beneficiază individual de garantarea depozitelor?

Da, garantarea depozitelor se aplică pentru fiecare deponent garantat.
Tutorele beneficiază de garantarea depozitelor personale în limita a 100.000 de euro. De asemenea, separat, și minorul beneficiază de garantarea depozitelor personale în limita plafonului de 100.000 de euro. Tutorele este cel care poate face operațiuni pe contul minorului, inclusiv poate ridica compensația.

23. În cazul în care decedează titularul depozitului/contului bancar cum se face plata compensației: către împuternicit sau către moştenitorii legali?

La decesul titularului împuternicirea (mandatul) acordată de acesta unei persoane cu privire la efectuarea operaţiunilor în cont încetează. Prin urmare,  compensația va fi încasata de  moştenitorii legali ai titularului depozitului/contului bancar.

24. În cazul unui depozit negarantat, deponentul mai are vreo posibilitate să recupereze banii?

Da. Titularul depozitului/contului are posibilitatea de a depune cerere de înscriere a creanței sale la masa credală. Cererea va fi depusă la tribunalul  unde se va soluționa procedura de insolvență a băncii.

25. Ce se întamplă cu titlurile de stat achiziționate de clienți prin intermediul unei bănci, în cazul în care acea bancă intră în procedură de lichidare?

Titlurile de stat cumpărate prin intermediul unei instituții de credit nu sunt asimilate depoziltelor bancare întrucât sumele primite de bancă la cumpărarea titlurilor de stat sunt transmise imediat emitentului titlurilor, respectiv Ministerului Finanțelor Publice. 
La intrarea în procedura de lichidare a unei instituții de credit, evidența titlurilor de stat vândute publicului se transferă către altă bancă custode care trebuie să fie dealer primar și prin care urmează să se obțină contravaloarea titlurilor de stat la scadența acestora. Această instituție de credit poate fi chiar cea nominalizată de către cumpărător.
 Pentru bună regulă, deținătorii titlurilor de stat trebuie să se adreseze instituției de credit imediat după intrarea acesteia în lichidare pentru a obține informații cu privire la soluții.

26. De unde provin banii din care FGDB plătește compensațiile?

FGDB nu este finanțat din bani de la bugetul de stat. Sursele de finanțare ale FGDB sunt :

- Contribuțiile băncilor participante

- Venituri din investirea resurselor financiare disponibile

-  Încasările din recuperarea creanțelor FGDB

De asemenea, FGDB  poate contracta împrumuturi de la instituțiile de credit, societăți financiare și alte instituții, precum și să emită titluri de valoare.

27. Există riscul ca FGDB să nu poată plăti compensațiile?

Nu. FGDB este obligat prin lege să onoreze toate obligațiile de plată către deponenții garantați. În cazul în care resursele financiare ale FGDB (proprii și atrase) ar fi insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor, legea prevede ca Guvernul să pună la dispoziția FGDB sumele necesare, sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitării.

28. Sunt garantate și depozitele la cooperativele de credit?

În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, casa centrala participă la FGDB, inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta, iar FGDB plătește compensații numai în cazul în care indisponibilizarea depozitelor se referă la casa centrală.


29.Cum sunt garantate depozitele?

Depozitele sunt garantate așa cum alte bunuri sunt asigurate. Doar că în acest caz asigurarea este obligatorie, iar băncile sunt cele care plătesc pentru asigurare. Băncile persoane juridice române sunt obligate prin lege să își asigure depozitele atrase, prin participarea la FGDB. Acestea plătesc la FGDB contribuții și cotizații anuale, reprezentând un anumit procent din depozitele garantate. Procentul este stabilit anual. În anul 2013 este 0,3% din depozitele garantate.
Toate resursele FGDB pot servi la plata compensațiilor atunci când este nevoie.

30. Cum garantează FGDB depozitele bancare cu resurse de 2,2% din depozitele garantate?

A depune ca asigurare suma reprezentând contravaloarea unui bun sau a unui depozit ar reprezenta un efort financiar imposibil de susținut.

Experiența și practica au arătat că băncile nu dau toate faliment în același timp. Astfel în cazul în care ar trebui să intervină, FGDB ar face-o cu o sumă mult mai mică decât totalitatea depozitelor garantate de la băncile participante.

Faptul de a-și ști depozitele garantate face ca deponenții să aibă mai multă încredere în bănci, ceea ce are un rol în prevenirea situațiilor de faliment bancar.

©2010 fgdb.ro. Toate drepturile rezervate.