Întrebări frecvente

1. Cine garantează depozitele la băncile românești?

În România, depozitele la băncile românești sunt garantate de schemele de garantare aprobate de BNR. În prezent Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) este singura schemă de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României.

2. Ce este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)?

FGDB este instituția care are ca scop protejarea deponenților prin garantarea depozitelor în caz de declarare a insolvenței unei instituții de credit. În cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse, FGDB asigură plata compensațiilor. Totodată, FGDB poate prelua funcția de administrator special, administrator temporar, lichidator unic sau acționar la o instituție punte sau la un vehicul de administrare a activelor potrivit legislației privind redresarea și rezoluția instituțiior de credit. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare are calitatea de persoană juridică de interes public. FGDB a fost înființat în anul 1996 prin OG 39/1996.

3. Ce este plafonul de acoperire? Ce valoare are?

Plafonul de acoperire este suma maximă garantată în cazul în care banca la care este constituit depozitul intră în faliment. Valoarea lui este 100.000 de euro, echivalent în lei, per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoanele juridice. Plafonul are aceeași valoare în toate țările membre ale Uniunii Europene.

4. În ce situații sunt acoperite depozitele mai mari de 100.000 de euro?

Sunt acoperite peste 100.000 euro depozitele constituite în urma vânzărilor de locuințe, încasării indemnizațiilor de pensionare, disponibilizare, invaliditate, deces, indemnizații de asigurare sau compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept, în interiorul unui interval de maxim 12 luni de la data constituirii depozitului. Plafonul de garantare ce excede valoarea de 100.000 euro este stabilit și reconsiderat periodic de BNR pe baza indicatorilor statistici relevanți și este publicat pe site-ul oficial al BNR.

5. Toate băncile care își desfășoară activitatea în România participă la FGDB?

Băncile persoane juridice române participte la FGDB și depozitele constituite la aceste bănci sunt acoperite/garantate. Sucursalele din România ale băncilor din alte state membre ale Uniunii Europene participă la schemele de garantare din țările de proveniență.

6. Unde poate fi consultată lista instituțiilor de credit participante la FGDB?

Lista este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I și afișată pe site-ul oficial al FGDB: vezi aici. Pe site-ul FGDB se găsește și lista sucursalelor din România ale băncilor străine.

7. Ce se înțelege prin depozit?

Depozitul este orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente cum ar fi:

• depozit la termen

 • cont curent
 • cont de economii
 • cont de card
 • cont comun
 • 8. Ce se înțelege prin depozit eligibil?

  Depozitul eligibil este depozitul garantat. Nu sunt garantate depozitele cuprinse în anexa 1 a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

  9. Ce se înțelege prin depozit acoperit?

  Partea din depozitul eligibil care nu depășește plafonul echivalent cu 100.000 euro.

  10. Ce se înțelege prin depozit indisponibil?

  Depozitul datorat și exigibil, care nu a fost onorat de o instituție de credit până la data deschiderii procedurii falimentului instituției de credit.

  11. În ce situații se plătesc compensații pentru depozitele acoperite?

  Compensațiile se plătesc în cazul în care:

  a. Banca Națională a României (BNR) a constatat că banca la care sunt constituite depozitele nu este capabilă, din motive legate direct de situația sa financiară, să plătească depozitul și nu are perspective imediate de a putea să o facă;

  b. A fost pronunțatÄă hotărârea judecătorească privind falimentul a instituției de credit respective, înainte ca BNR să constate situatia prevazută la punctul (a).

  12. Ce este compensația? În ce monedă se plătește?

  Compensația este suma de bani pe care FGDB o plătește fiecărui deponent pentru depozitele acoperite care au devenit indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de acoperire. Compensația se plătește în lei, indiferent de moneda de constituire a depozitelor.

  13. Cum se plătesc compensațiile?

  Compensațiile se plătesc prin băncile mandatate de FGDB. Compensațiile pot fi încasate : • în numerar, de la ghișeele băncilor mandatate • prin transfer bancar, în contul indicat de deponentul garantat. FGDB va informa publicul cu privire la băncile mandatate cu plata compensațiilor în toate comunicările legate de plata compensațiilor.

  14. În cât timp se încasează compensațiile?

  FGDB are obligația să pună la dispoziția deponenților ale căror depozite sunt acoperite sumele reprezentând compensațiile cuvenite într-un termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au fost declarate indisponibile. Dreptul deponenților de a primi compensațiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB a pus compensațiile la dispoziția deponenților. În cazul în care procedura falimentului băncii depășește termenul prevăzut mai sus, dreptul deponenților de a primi compensațiile cuvenite se prescrie la data închiderii procedurii falimentului.

  15. Care este nivelul compensației în cazul în care deponentul nu are credite la bancă?

  În cazul în care depozitele acoperite deținute de un deponent la bancă, inclusiv dobânda datorată au valoare mai mică decât plafonul de garantare, compensația plătită va fi egală cu suma lor, echivalent în lei.

  16. Care este nivelul compensației în cazul în care deponentul are credite sau alte datorii față de bancă?

  Din suma pe care un deponent o are în depozitele la bancă, sunt reținute ratele scadente și neplătite, comisioanele datorate și neplătite sau alte datorii către bancă.

  17. Unde și cum va fi achitat restul creditului?

  Restul creditului va fi achitat în continuare la banca de unde a fost contractat sau la instituția desemnată să preia portofoliul de credite al acesteia.

  18. De unde provin banii din care FGDB plătește compensațiile?

  Sursele de finanțare ale FGDB sunt :

  a) contribuții anuale și contribuții extraordinare ale băncilor participante;

  b) încasările din recuperarea creanțelor;

  c) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;

  d) împrumuturi de la bănci, societăți financiare și alte instituții sau alte scheme de garantare;

  e) angajamente de plată (orice angajamente de plată ale unei bănci față de o schemă de garantare a depozitelor care sunt garantate integral, sunt reprezentate de active cu grad scăzut de risc, nu sunt grevate de sarcini față de terți);

  f) alte resurse.

  FGDB nu este finanțat de la bugetul de stat.

  19. Există riscul ca FGDB să nu poată plăti compensațiile?

  Nu. În cazul în care resursele financiare ale FGDB (proprii și atrase) ar fi insuficiente pentru acoperirea plăii compensațiilor, legea prevede ca Guvernul să pună la dispoziția FGDB sumele necesare, sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitării.

  20. Co-titularii unui cont beneficiază fiecare de compensație?

  Cotitularii unui cont beneficiază de compensație proporțională cu cota deținută din cont, conform contractului cu banca. În cazul unui cont comun, asupra căruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociații lucrative, asocieri sau grupări de aceeași natură, fără personalitate juridică, pentru determinarea nivelului compensației, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca și când ar aparține unui singur deponent.

  21. Care va fi procedura de compensare dacă un deponent are depozite garantate la mai multe bănci care intră în insolvență?

  Dacă un deponent are depozite la mai multe bănci, el va primi câte o compensație, în limita plafonului, pentru depozitele constituite la fiecare bancă.

  22. Un depozit constituit de o fundație non-profit este garantat de FGDB?

  Da.

  23. Cum se plătește compensația pentru un depozit care are un titular și un împuternicit?

  Compensația este plătită integral titularului depozitului garantat. Pentru a putea primi compensația în locul titularului, orice persoană are nevoie de procură prin care este împuternicită pentru ridicarea compensației.

  24. În cazul în care tutorele, deponent garantat, și minorul pe al cărui cont este înregistrat ca tutore au conturi la aceeași bancă, cei doi – tutorele și minorul beneficiază individual de garantarea depozitelor?

  Da, garantarea depozitelor se aplică pentru fiecare din cei doi.Tutorele beneficiază de garantarea depozitelor personale în limita a 100.000 de euro. De asemenea, separat, și minorul beneficiază de garantarea depozitelor personale în limita plafonului de 100.000 de euro. Tutorele este cel care poate face operațiuni pe contul minorului, inclusiv poate ridica compensația.

  25. Cui i se plătește compensația în cazul în care decedează titularul depozitului ?

  Compensația va fi încasată de moștenitorii legali ai titularului depozitului. La decesul titularului împuternicirea (mandatul) acordată de acesta unei persoane pentru efectuarea operațiunilor în cont încetează.

  26. În cazul unui depozit negarantat, deponentul mai are vreo posibilitate să recupereze banii?

  Da. Titularul depozitului poate sa depună cerere de înscriere a creanÈ›ei sale la masa credală în conformitate cu prevederile legii 85/2014 privind Codul de insolvență. Cererea va fi depusă la tribunalul unde se va soluționa procedura de insolvență a băncii.

  27. Ce se întamplă cu titlurile de stat achiziționate de clienți prin intermediul unei bănci, în cazul în care acea bancă intră în procedură de lichidare?

  La intrarea în procedura de lichidare a unei bănci, evidența titlurilor de stat se transferă către altă bancă custode prin care urmează să se obțină contravaloarea titlurilor de stat la scadența acestora.

  28. Sunt garantate depozitele la cooperativele de credit?

  În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, casa centrală participă la schema de garantare a depozitelor, inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.

  29. Sunt garantate depozitele companiilor?

  Da, cu excepțiile menționate in Anexa 1, Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

  30. Sunt acoperite sumele constituind contravaloarea cumpărării de monedă electronică?

  Aceste sume nu sunt asimilate depozitelor și nu sunt acoperite de FGDB. Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronică precizează condițiile asigurării acestor sume.
  BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND