Depozitele acoperite la 30 iunie 2021

Depozitele acoperite la 30 iunie 2021

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit care devin indisponibile, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului 2021, suma depozitelor eligibile (garantate de FGDB) s-a menținut pe traiectoria crescătoare din perioadele anterioare, majorându-se cu 1,9% față de 31 martie 2021, până la 386,6 miliarde lei la 30 iunie 2021. Spre deosebire de trimestrul anterior, când sporul depozitelor eligibile s-a datorat cu precădere evoluției pozitive a depozitelor populației, în cel de-al doilea trimestru al anului s-au consemnat evoluții similare atât pe segmentul persoanelor fizice, cât și pe al celor juridice. Depozitele eligibile denominate în moneda națională au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul total al depozitelor eligibile, respectiv 62,6% la 30 iunie 2021, valoarea acestora ridicându-se la 241,8 miliarde lei, în timp ce depozitele eligibile denominate în valută s-au situat la nivelul de 144,8 echivalent miliarde lei.

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice au avansat la nivelul trimestrului II 2021 cu 3,25 miliarde lei, până la 232,1 miliarde lei la 30 iunie 2021, în principal pe seama depozitelor în lei și a celor denominate în euro. La aceeași dată, depozitele eligibile ale persoanelor juridice însumau 154,5 miliarde lei, în creștere cu 4,08 miliarde lei față de finele primului trimestru al anului.

Depozitele acoperite de FGDB constituie acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La 30 iunie 2021, acestea reprezentau 64,3% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 248,4 miliarde lei, în creștere cu 3,6 miliarde lei față de sfârșitul trimestrului I 2021. Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de 203,9 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de nivelul de la 31 martie 2021, acestea reprezentând 87,9% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro, persoanele juridice dețin în pondere majoritară depozite care depășesc plafonul de acoperire. Din acest motiv, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 44,5 miliarde lei la 30 iunie 2021 (variație trimestrială de +2,2%) și aveau o pondere de 28,8% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr.311/2015. Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

09 august 2021

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND