Structure


Supervisory Board:

Lucian Croitoru, președinte

Lucia Sanda Stoenescu, membru

Dan Costin Nitescu, membru

Anca Florina Iordache, membru

Dumitru Laurențiu Andrei, membru

Magheru Demetrian-Octav, membru

Bogdan Cătălin Iulian, membru


Executive Board:

Petre Tulin, Director general

Adriana Sîvu, Director general adjunct Vasile Bleotu, Director financiar
BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND