Structure


Supervisory Board:

Lucian Croitoru, președinte

Lucia Sanda Stoenescu, membru

Dan Costin Nitescu, membru

Magheru Demetrian-Octav, membru

Petru Valentin DIACONU, membru

Ștefan Nanu, membru

Alina Mirela Petre – membruExecutive Board:

Petre Tulin, Director general

Adriana Sîvu, Director general adjunct Vasile Bleotu, Director financiar
BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND