Depozitele bancare la 30 septembrie 2022

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. Deponenții care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de compensații de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

La 30 septembrie 2022, volumul depozitelor eligibile (garantate de FGDB) se situa la 430,4 miliarde lei, în creștere trimestrială cu 2,4%. Aproximativ jumătate din sporul de 10,2 miliarde lei consemnat la nivelul celui de-al treilea trimestru a fost rezultatul avansului depozitelor în lei ale persoanelor juridice de valori mai mari decât plafonul de acoperire.

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice au avansat la nivelul trimestrului III 2022 cu 2,6 miliarde lei, până la 244,9 miliarde lei la 30 septembrie 2022, în principal pe seama depozitelor în lei de valori mai mari decât nivelul plafonului de acoperire. La aceeași dată, depozitele eligibile ale persoanelor juridice însumau 185,5 miliarde lei, în creștere cu 7,6 miliarde lei față de finele primului semestru al anului 2022.

Cea mai mare influență la creșterea valorii depozitelor eligibile din trimestrul III 2022 a avut-o componenta în lei, depozitele eligibile denominate în moneda națională continuând să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 61,2% la 30 septembrie 2022. La aceeași dată de referință, valoarea depozitelor eligibile denominate în lei se ridica la 263,3 miliarde lei (în creștere trimestrială cu 3,8%), iar cea a depozitelor în valută la 167,1 echivalent miliarde lei (variație trimestrială modestă, de numai +0,4%).

Depozitele acoperite de FGDB, respectiv acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei), reprezentau 60,8% din valoarea depozitelor eligibile, și anume 261,6 miliarde lei la sfârșitul trimestrului III 2022 (variație trimestrială de +1,2%). Sporul trimestrial al acestora a provenit în proporție de peste 60% din sfera depozitelor persoanelor juridice.

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se situa la 209,8 miliarde lei, în creștere cu 0,6% față de nivelul de la 30 iunie 2022. Întrucât depozitele deținute de populație sunt în cea mai mare parte de valori mai mici sau egale cu echivalentul în lei al plafonului de acoperire, depozitele acoperite ale acestei categorii de deponenți au în general o pondere semnificativă în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora (85,6% la finele trimestrului III 2022).

Spre deosebire de persoanele fizice, în cazul persoanelor juridice depozitele care depășesc plafonul de acoperire au cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii. La 30 septembrie 2022, depozitele acoperite ale acestora se ridicau la 51,8 miliarde lei (în creștere cu 3,9% pe parcursul trimestrului III 2022). La aceeași dată, depozitele acoperite ale persoanelor juridice dețineau o pondere de aproximativ 28% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

18 noiembrie 2022

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND