Depozitele bancare la 31 decembrie 2022

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. Deponenții care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de compensații de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Pe parcursul anului 2022, depozitele eligibile (garantate de FGDB) au consemnat o creștere cu 7,5%, până la 451,9 miliarde lei la 31 decembrie 2022. Persoanele fizice dețineau la sfârșitul anului 2022 depozite eligibile în valoare de 258,4 miliarde lei, depășind cu 6,5% valoarea înregistrată la 31 decembrie 2021. La aceeași dată, depozitele eligibile ale persoanelor juridice însumau 193,5 miliarde lei, în creștere anuală cu 8,8%. Sporurile anuale s-au datorat, în principal, dinamicii pozitive a depozitelor denominate în lei, de valori mai mari decât plafonul de acoperire.

Cea mai mare contribuție la majorarea anuală a volumului depozitelor eligibile a avut-o componenta în lei (aproximativ trei sferturi din sporul anual a provenit din avansul depozitelor în moneda națională, atât ale populației, cât și ale persoanelor juridice). La 31 decembrie 2022, depozitele eligibile denominate în lei și-au menținut ponderea majoritară, de 63,5%, în volumul depozitelor eligibile, însumând 286,9 miliarde lei (în creștere anuală cu 8,7%). La aceeași dată, depozitele în valută se situau la nivelul de 165 echivalent miliarde lei (variație anuală de +5,5%).

Depozitele acoperite de FGDB constituie acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La 31 decembrie 2022, aproximativ 60% din depozitele eligibile erau reprezentate de cele acoperite, care au consemnat la nivelul anului 2022 un avans de 6,8 miliarde lei până la 270,3 miliarde lei (variație anuală de +2,6%).

Resursele FGDB destinate garantării depozitelor se situau la 31 decembrie 2022 la nivelul de 2,68% din valoarea totală a depozitelor acoperite, acesta fiind de peste 3 ori mai ridicat decât cel prevăzut de cadrul legislativ din domeniul garantării depozitelor în vigoare la nivelul Uniunii Europene, și anume un nivel-țintă al resurselor de minimum 0,8% din valoarea totală a depozitelor acoperite ce ar trebui atins până în anul 2024.

Dinamica pozitivă a depozitelor acoperite a fost susținută de creșterea înregistrată pe segmentul depozitelor persoanelor fizice, cu o variație anuală de +3,7% la finele anului 2022, volumul total al depozitelor acoperite ale persoanelor fizice situându-se la 218,6 miliarde lei. La aceeași dată de referință, acestea constituiau 84,6% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației, depozitele acoperite deținute de persoane fizice având, în general, o pondere semnificativă în valoarea totală a depozitelor eligibile prin valorile mai mici sau egale cu echivalentul în lei al plafonului de acoperire.

În cazul persoanelor juridice, ale căror depozite sunt preponderent de valori care depășesc plafonul de acoperire, depozitele acoperite la 31 decembrie 2022 reprezentau 26,7% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți. La 31 decembrie 2022, depozitele acoperite ale acestora se ridicau la 51,7 miliarde lei (în scădere cu 1,9% pe parcursul anului 2022).

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

06 martie 2023

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND