Depozitele acoperite la 30 septembrie 2021


FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În cursul trimestrului III 2021, volumul depozitelor eligibile (garantate de FGDB) s-a majorat cu 2,5%, ajungând la 396,4 miliarde lei la 30 septembrie 2021. Cea mai mare contribuție la majorarea volumului depozitelor eligibile, aproximativ trei sferturi din creșterea totală trimestrială, a provenit din sfera depozitelor persoanelor juridice, acestea consemnând un avans trimestrial de 4,6% până la valoarea de 161,5 miliarde lei la finele lunii septembrie 2021. Depozitele eligibile ale populației au înregistrat de asemenea o creștere cu 1,2% la nivelul trimestrului III 2021, la 30 septembrie 2021 valoarea acestora ridicându-se la 234,9 miliarde lei.

Cea mai mare influență la creșterea valorii depozitelor eligibile din cel de-al treilea trimestru al anului 2021 a avut-o componenta în valută, depozitele eligibile denominate în valută atingând nivelul de 150,8 echivalent miliarde lei. Depozitele eligibile denominate în moneda națională și-au menținut ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 62% la 30 septembrie 2021, valoarea acestora ridicându-se la 245,6 miliarde lei.

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice s-au majorat pe parcursul trimestrului III 2021 cu 2,7 miliarde lei, până la 234,9 miliarde lei la 30 septembrie 2021, cu precădere pe seama depozitelor denominate în euro. La aceeași dată, depozitele eligibile ale persoanelor juridice însumau 161,5 miliarde lei, în creștere cu 7 miliarde lei față de finele trimestrului anterior.

Depozitele acoperite de FGDB constituie acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). Acestea reprezentau 63,9% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 253,1 miliarde lei la 30 septembrie 2021, în creștere cu 4,7 miliarde lei față de sfârșitul trimestrului anterior. Valoarea depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se situa, la finele trimestrului III 2021, la 204,9 miliarde lei, în modestă creștere trimestrială de 0,5%, constituind 87,3% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Depozitele acoperite ale persoanelor juridice au consemnat, la rândul lor, un spor trimestrial de 8,4%, atingând nivelul de 48,2 miliarde lei la 30 septembrie 2021. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro, în cazul persoanelor juridice cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor o au cele care depășesc plafonul de acoperire. Astfel, depozitele acoperite ale persoanelor juridice continuă să dețină o pondere sub 30% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr.311/2015. Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

3 noiembrie 2021

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE