Depozitele bancare la 30 iunie 2022

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. Deponenții care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de compensații de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2022, volumul depozitelor eligibile (garantate de FGDB) a crescut cu aproximativ 1,7 miliarde lei, ridicându-se la 420,2 miliarde lei la 30 iunie 2022 (ceea ce a corespuns unui spor trimestrial de 0,4%). Cea mai mare contribuție la majorarea depozitelor eligibile au avut-o depozitele populației, cu precădere cele în valută de valori mai mari decât echivalentul în lei a 100.000 euro, a căror majorare a contrabalansat diminuarea consemnată pe segmentul persoanelor juridice.

Depozitele eligibile ale populației se ridicau la sfârșitul lunii iunie 2022 la 242,3 miliarde lei, în creștere cu 0,8% față de 31 martie 2022. Persoanele juridice dețineau la aceeași dată de referință depozite eligibile în sumă de 177,9 miliarde lei, cu 0,1% sub valoarea înregistrată la finele primului trimestru al anului.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2022, depozitele eligibile denominate în moneda națională însumau 253,8 miliarde lei (variație trimestrială T2 față de T1 de +0,6%), iar cele în valută 166,4 echivalent miliarde lei (variație trimestrială T2 față de T1 de +0,2%). Depozitele în lei au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 60,4% la 30 iunie 2022.

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro în echivalent lei. La 30 iunie 2022, volumul depozitelor acoperite reprezenta 61,6% din cel al depozitelor eligibile, corespunzător unui avans în trimestrul II 2022 de aproximativ 0,5 miliarde lei, până la 258,4 miliarde lei (variație trimestrială de +0,2%).

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de 208,6 miliarde lei, în creștere cu 0,3% față de nivelul de la 31 martie 2022, acestea constituind 86,1% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro, în cazul persoanelor juridice depozitele care depășesc plafonul de acoperire au cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii, depozitele acoperite deținând o pondere de circa 28%. La 30 iunie 2022, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 49,8 miliarde lei (consemnând astfel o diminuare trimestrială modică).

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

24 august 2022

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE