Depozitele bancare la sfârșitul T3 2015

Pe parcursul T3 2015, suma depozitelor garantate de FGDB a crescut cu 1,5 miliarde lei, atingând 173,1 miliarde lei la 30 septembrie 2015. Variația trimestrială a depozitelor garantate a fost de +0,9% în T3 2015, la nivelul anului (septembrie/septembrie) consemnându-se o majorare cu 8,6%.


Sfera de garantare a FGDB cuprindea, la 30 septembrie 2015, 61,8% din valoarea totală a depozitelor la cele 31 de bănci membre.


Numărul deponenților garantați de FGDB la finele T3 2015 a fost de 14.732.819, din care 13.829.465 persoane fizice și 903.354 persoane juridice. Față de 30 iunie 2015, pe segmentul persoanelor fizice garantate de FGDB s-a înregistrat un spor de 32.347 deponenți, în timp ce numărul deponenților garantați persoane juridice s-a majorat cu 3.690 deponenți.


Depozitele a 99,8% dintre deponenții garantați persoane fizice și 98,2% dintre deponenții garantați persoane juridice sunt sub plafonul de garantare de 100.000 euro, în echivalent lei.


Depozitele garantate denominate în lei au o pondere de 62,6% din totalul depozitelor garantate, consemnând un avans de peste 1 miliard de lei în T3 2015, până la 108,3 miliarde lei la 30 septembrie 2015. 


Și depozitele garantate denominate în valută s-au majorat în T3 2015, sporul înregistrat fiind de circa 0,5 echivalent miliarde lei, până la 64,8 echivalent miliarde lei la finele lunii septembrie 2015.


Depozitele garantate ale populației au consemnat o ușoară scădere în T3 2015 (-0,5%), până la 130,6 miliarde lei la 30 septembrie 2015. În schimb, față de aceeași perioadă a anului precedent, depozitele garantate ale persoanelor fizice și-au majorat valoarea totală cu 6,3%.


Ponderea depozitelor în lei în totalul depozitelor garantate ale persoanelor fizice s-a menținut la nivelul de 59,6%. La 30 septembrie 2015, depozitele persoanelor fizice denominate în moneda națională însumau 77,8 miliarde lei, iar cele în valută  52,8 echivalent miliarde lei.


Depozitele persoanelor juridice garantate (în principal, întreprinderi mici și mijlocii și alte categorii asimilate acestora) s-au majorat pentru al doilea trimestru consecutiv, până la 42,5 miliarde lei la 30 septembrie 2015 (variație de +5,4% față de 30 iunie 2015, respectiv de +16,3% față de 30 septembrie 2014). 


71,7% din valoarea totală a depozitelor garantate ale persoanelor juridice corespunde depozitelor în moneda națională, în sumă de 30,5 miliarde lei la 30 septembrie 2015.


Numărul instituțiilor de credit participante la FGDB, persoane juridice române, s-a menținut la 31 pe parcursul T3 2015. Sucursalele băncilor străine din România, în număr de 8 la 30 septembrie 2015, participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.


În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozite cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, certificatele de depozit nominative, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.


Categoriile de depozite negarantate sunt precizate în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La secțiunea Statistică a site-ului găsiți detalii despre Situația depozitelor.
 
12 octombrie 2015

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE