Cine este asigurat?


Deponenții la băncile cu statut de persoană juridică română sunt garantați de FGDB, cu excepțiile de mai jos:

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE (ANEXA nr.1 a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare)


1. Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2).
2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.
4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin.(1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
5. Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013.
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.
7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv,
astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital.
9. Depozite ale fondurilor de pensii.
10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale.
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc
din acceptări proprii şi bilete la ordin.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE