​DATE CU CARACTER PERSONAL

Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB) este preocupat  în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare. În calitate de operator de date cu caracter personal, FGDB prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră cu ocazia îndeplinirii obligațiilor legale și în mod automat prin vizitarea paginii de internet www.fgdb.ro, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează „RGPD” şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

NOȚIUNI

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); Dumneavoastră, în relația cu FGDB, sunteți potrivit legislației „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PRINCIPII

FGDB prelucrează date cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii: • legalitate, echitate și transparență - datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, într-un mod echitabil și transparent față de dvs; • scopuri determinate, explicite și legitime - prelucrarea datelor cu caracter personal de către FGDB se face în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; vă prelucram datele cu caracter personal în scopul indeplinirii obligatiilor legale ale FGDB către dvs; • temei legal - ne asigurăm că orice procesare a datelor cu caracter personal are un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimtamantul dvs, executarea contractelor incheiate cu dvs, interesul legitim al FGDB (care nu va contraveni intereselor dvs); • limitare prin raportare la scop - FGDB procesează datele cu caracter personal numai dacă sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; •  limitare prin raportare la timp - păstrăm datele persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, decat în măsura în care există prevederi legale care impun păstrarea datelor pe o perioadă mai îndelungata; • exactitate și acuratete - procesam date cu caracter personal într-un mod precis și luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele inexacte de care luăm cunoștință sunt șterse sau rectificate; • securitate – FGDB este dedicat asigurării securității tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajaților, colaboratorilor și partenerilor noștri și prin implementarea unor măsuri de securitate stricte.

MAI MULTE DETALII

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE