Depozitele acoperite la sfârșitul anului 2019

FGDB garantează depozitele bancare ale tuturor persoanelor fizice, precum și cele ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă, constituite la instituțiile de credit persoane juridice române care sunt autorizate de Banca Națională a României, în număr de 27 la sfârșitul anului 2019. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici.

Sucursalele băncilor străine din România participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele constituite în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În cursul anului 2019, volumul depozitelor garantate de FGDB (eligibile) s-a majorat cu 11,4%, ajungând la 323,9 miliarde lei la 31 decembrie 2019, creșterea fiind rezultatul dinamicilor pozitive consemnate la nivelul tuturor componentelor (depozite eligibile denominate în lei și în valută atât ale persoanelor fizice cât și ale persoanelor juridice, depozite de valori inferioare plafonului de acoperire și depozite peste plafon).

Cea mai mare contribuție la majorarea volumului depozitelor eligibile au avut-o depozitele persoanelor fizice, acestea consemnând un avans anual de 10,8% până la valoarea de 195,7 miliarde lei la finele anului 2019. Creșterea s-a datorat, în principal, dinamicii pozitive a depozitelor de valori mai mici decât plafonul de acoperire, denominate atât în lei cât și în valută. Depozitele eligibile ale persoanelor juridice au înregistrat de asemenea o creștere de 12,3% la nivelul anului 2019, la 31 decembrie 2019 valoarea acestora ridicându-se la 128,2 miliarde lei.

Cea mai mare influență la creșterea valorii depozitelor eligibile din anul 2019 a avut-o componenta în lei, depozitele eligibile denominate în moneda națională continuând să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 63,2% la 31 decembrie 2019.

Depozitele acoperite de FGDB, adică acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de 100.000 euro (în echivalent lei), reprezentau 65% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 210,7 miliarde lei la sfârșitul anului 2019 (variație anuală de +11,1%).

Resursele FGDB destinate garantării depozitelor se situau la 31 decembrie 2019 la un nivel de 3% din valoarea depozitelor acoperite, considerabil mai ridicat decât cel prevăzut de cadrul legislativ din domeniul garantării depozitelor în vigoare la nivelul Uniunii Europene (minimum 0,8% din valoarea totală a depozitelor acoperite până în anul 2024).

Valoarea depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se situa, la 31 decembrie 2019, la 172,3 miliarde lei, în creștere anuală cu 10,3%, reprezentând 88% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației.

Depozitele acoperite ale persoanelor juridice au consemnat, la rândul lor, un spor anual de +15,1%, atingând nivelul de 38,4 miliarde lei la sfârșitul anului 2019. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro, în cazul persoanelor juridice cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor o au cele care depășesc plafonul de acoperire. Astfel, depozitele acoperite ale persoanelor juridice continuă să dețină o pondere de sub 30% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Datele despre depozite pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

28 februarie 2020

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE