Depozitele acoperite la 30 iunie 2020

Depozitele acoperite la 30 iunie 2020

FGDB garantează depozitele bancare constituite de persoane fizice și întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străineparticipă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele constituite în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În primul semestru al anului 2020, valoarea depozitelor eligibile (garantate de FGDB) a urmat traiectoria ascendentă a perioadelor anterioare, atingând la 30 iunie 2020 nivelul de 334,1 miliarde lei, în creștere cu 3,1% față de sfârșitul anului 2019. Sporul semestrial s-a datorat cu precădere evoluției pozitive a depozitelor persoanelor fizice de valori inferioare plafonului de acoperire, denominate atât în lei cât și în valută, contrabalansând astfel scăderea consemnată în perioada de referință pe segmentul întreprinderilor.

Contribuția depozitelor persoanelor fizice la creșterea valorii depozitelor eligibile din primul semestru al anului 2020 a rămas majoritară, similar perioadelor anterioare. La 30 iunie 2020, volumul depozitelor eligibile ale populației se ridica la 209,9 miliarde lei, în creștere cu 14,2 miliarde lei față de sfârșitul anului 2019 (variație semestrială de +7,3%). Depozitele eligibile ale persoanelor juridice au consemnat o evoluție opusă, diminuându-se pe parcursul primului semestru din anul 2020 cu aproximativ 4 miliarde lei, până la nivelul de 124,2 miliarde lei (variație semestrială de -3,2%).

Depozitele eligibile denominate în moneda națională și-au păstrat o pondere majoritară de 61,4% din volumul total al depozitelor eligibile și la finele semestrului I 2020, în pofida creșterii modeste cu 0,2%, până la 205,1 miliarde lei, înregistrate la 30 iunie 2020. Contribuția cea mai însemnată la sporul semestrial al depozitelor eligibile a provenit din sfera depozitelor denominate în valută. Acestea s-au majorat cu 8,2% corespunzând unei creșteri de aproximativ 10 miliarde lei echivalent, atingând la sfârșitul perioadei de referință nivelul de 129 miliarde lei echivalent. Peste 80% din avansul depozitelor denominate în valută de pe parcursul primului semestru al anului 2020 a deținut-o componenta în euro.

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La 30 iunie 2020, acestea reprezentau 66,7% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 222,8 miliarde lei, în creștere cu 5,7% față de finele anului 2019.

La sfârșitul semestrului I 2020, depozitele acoperite ale persoanelor fizice se ridicau la 185 miliarde lei, în creștere cu 7,4% față de finele anului 2019, în timp ce depozitele acoperite ale persoanelor juridice s-au diminuat, față de aceeași perioadă, cu 1,5% până la nivelul de 37,8 miliarde lei.

În cazul persoanelor fizice, depozitele acoperite la 30 iunie 2020 reprezentau 88,1% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora, spre deosebire de persoanele juridice, ale căror depozite se situau preponderent peste plafonul de 100.000 euro. Din acest motiv, depozitele acoperite ale persoanelor juridice dețineau o pondere de numai 30,4% din valoarea depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

30 iulie 2020

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE