Depozitele acoperite la 31 decembrie 2021


FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. La sfârșitul anului 2021, la FGDB participau 26 de instituții de credit, persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. Deponenții care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de compensații de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

La 31 decembrie 2021, depozitele eligibile (garantate de FGDB) însumau 420,5 miliarde lei, consemnând un spor de 48,7 miliarde lei față de finele anului 2020. Depozitele din sfera de garantare a FGDB au avut o dinamică pozitivă pe întreg parcursul anului 2021, cu o variație anuală de +13,1% datorată majorărilor consemnate la nivelul tuturor componentelor – depozite ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, depozite în lei și în valută, depozite de valori inferioare plafonului de acoperire și depozite peste plafon. Sfera depozitelor în monedă națională ale persoanelor juridice, cu precădere de valori mai mari decât 100.000 euro în echivalent lei, a generat 45% din sporul anual al depozitelor eligibile.

Depozitele eligibile ale populației au atins, la finele anului 2021, nivelul de 242,6 miliarde lei, în creștere cu 9% față de perioada similară a anului trecut, în timp ce depozitele persoanelor juridice, care au avansat într-un ritm mai alert decât cele ale populației, se ridicau la 177,9 miliarde lei la aceeași dată de referință (variație anuală de +19,1%). Spre deosebire de perioadele anterioare, contribuția nominală a depozitelor persoanelor juridice la creșterea valorii totale a depozitelor eligibile a fost majoritară (o creștere de aproximativ 29 miliarde lei, din care 85,5% provenită din sfera depozitelor de valori peste nivelul plafonului de acoperire).

La sfârșitul anului 2021, depozitele eligibile denominate în moneda națională se ridicau la 264 miliarde lei (creștere anuală cu 13,4%), iar cele în valută la 156,5 echivalent miliarde lei (variație anuală de +12,6%). Depozitele în lei au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 62,8%, la 31 decembrie 2021.

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro în echivalent lei. La 31 decembrie 2021 acestea însumau 263,5 miliarde lei, cu 9,1% peste nivelul de la finele anului 2020, menținându-și ponderea de aproape două treimi din valoarea totală a depozitelor eligibile.

La sfârșitul anului 2021, resursele FGDB destinate garantării depozitelor se situau la nivelul de 2,6% din volumul depozitelor acoperite, acest raport fiind de peste trei ori mai mare decât cerința impusă de standardele Uniunii Europene schemelor de garantare a depozitelor din statele membre, respectiv un nivel-țintă al resurselor de minimum 0,8% din valoarea totală a depozitelor acoperite ce ar trebui atins până în anul 2024.

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de 210,8 miliarde lei, în creștere cu 7,4% față de nivelul de la sfârșitul anului 2020, acestea constituind 86,9% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. La nivelul întregului an 2021, depozitele populației au contribuit cu aproximativ două treimi la majorarea volumului total al depozitelor acoperite. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro în echivalent lei, în cazul persoanelor juridice depozitele care depășesc plafonul de acoperire au cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii, depozitele acoperite deținând o pondere de doar 29,6%. La 31 decembrie 2021, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 52,7 miliarde lei (variație anuală de +16,2%).

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

4 martie 2022

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE