Depozitele acoperite la 31 martie 2021


FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă, la instituțiile de credit persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit care devin indisponibile, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În primul trimestru al anului 2021, depozitele eligibile (garantate de FGDB) s-au majorat cu 2%, ridicându-se la 379,2 miliarde lei la 31 martie 2021. Sporul trimestrial s-a datorat cu precădere evoluției pozitive a depozitelor populației, atât în lei, cât și în valută, preponderent de valori inferioare plafonului de acoperire. Cu toate acestea, dinamici pozitive s-au consemnat la nivelul tuturor componentelor - depozite eligibile denominate în lei și în valută, de valori în cadrul sau peste nivelul plafonului de acoperire, atât ale persoanelor fizice, cât și ale celor juridice.

La 31 martie 2021, depozitele eligibile ale populației însumau 228,9 miliarde lei, în creștere cu 6,4 miliarde lei față de sfârșitul anului 2020 (variație trimestrială de +2,9%). Depozitele eligibile ale persoanelor juridice au înregistrat o creștere trimestrială mai redusă, de numai 0,7%, la finele lunii martie 2021 acestea însumând 150,3 miliarde lei.

Depozitele eligibile denominate în moneda națională au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul total al depozitelor eligibile, respectiv 62,4% la 31 martie 2021, valoarea acestora ridicându-se la 236,7 miliarde lei (în creștere cu 1,6%). La aceeași dată de referință, depozitele eligibile în valută au reprezentat 142,5 echivalent miliarde lei (variație trimestrială de +2,6%).

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La finele primului trimestru al anului 2021 acestea reprezentau aproximativ 65% din valoarea depozitelor eligibile, și anume 244,8 miliarde lei, cu 1,3% peste nivelul de la sfârșitul anului 2020.

Valoarea depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se situa, la 31 martie 2021, la 201,3 miliarde lei, în creștere cu 2,6% față de finele anului 2020, reprezentând 88% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Depozitele acoperite ale persoanelor juridice au consemnat o evoluție opusă, diminuându-se pe parcursul primului trimestru al anului 2021 cu 4% până la nivelul de 43,5 miliarde lei. Spre deosebire de depozitele populației, cele ale persoanelor juridice sunt preponderent de valori peste plafonul de acoperire, astfel încât depozitele acoperite ale acestora dețin o pondere relativ redusă în valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice (29% la 31 martie 2021).

În înțelesul Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr.311/2015.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

21 mai 2021

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE