Depozitele bancare la 31 martie 2023

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. Deponenții care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de compensații de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Depozitele eligibile (garantate de FGDB) se ridicau la sfârșitul primului trimestru al anului 2023 la nivelul de 460,8 miliarde lei, în creștere cu 2% față de 31 decembrie 2022. La 31 martie 2023, persoanele fizice dețineau depozite eligibile în valoare de 264,1 miliarde lei, în creștere trimestrială cu 2,2%. La aceeași dată de referință, depozitele eligibile ale persoanelor juridice se ridicau la 196,7 miliarde lei, cu 1,6% peste nivelul de la finele anului precedent.

Sporul trimestrial de aproximativ 8,8 miliarde lei a provenit în exclusivitate din sfera depozitelor denominate în moneda națională atât ale populației, cât și ale persoanelor juridice, a căror evoluție pozitivă a compensat retragerile de la nivelul depozitelor în valută.

La 31 martie 2023, depozitele eligibile denominate în lei au atins astfel nivelul de 298 miliarde lei (în creștere trimestrială cu 3,9%), iar cele în valută au coborât la 162,8 echivalent miliarde lei (variație trimestrială de -1,3%). Depozitele în lei au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 64,7% la T1 2023.

Depozitele acoperite de FGDB constituie acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La 31 martie 2023, acestea reprezentau aproximativ 60% din totalul depozitelor eligibile, avansând pe parcursul trimestrului I 2023 cu 1,5%, până la 274,2 miliarde lei.

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale populației a fost de 224 miliarde lei, în creștere cu 2,5% față de nivelul de la sfârșitul anului 2022. Datorită faptului că depozitele acoperite deținute de persoanele fizice au, în general, o pondere semnificativă în valoarea totală a depozitelor eligibile prin valorile mai mici sau egale cu echivalentul în lei al plafonului de acoperire, la 31 martie 2023, acestea constituiau 84,8% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației, respectiv 81,7% din volumul total al depozitelor acoperite de FGDB.

Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro în echivalent lei, în cazul persoanelor juridice depozitele care depășesc plafonul de acoperire au cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii (84,3%), depozitele acoperite deținând doar o pondere de 25,5%, cu o valoare de 50,2 miliarde lei consemnată la 31 martie 2023 (în scădere trimestrială cu 2,8%).

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

23 mai 2023

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE