Să vorbim despre bani și bănci

Concursul național de educație financiar-bancară pentru elevii clasei a XI-a


REGULAMENT

privind desfășurarea Concursului Național de Educație Financiar – Bancară

„Eugeniu Carada”

Ministerul Educației (ME) – Banca Națională a României (BNR) – Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)

 • Prezentare generală
 • Tematica concursului

Art. 1. Concursul național de educație financiar – bancară „Eugeniu Carada” se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament, începând cu anul școlar 2022-2023.

Art. 2. Concursul național de educație financiar – bancară „Eugeniu Carada” se adresează elevilor de liceu din clasa a XI-a. Participarea este individuală și deschisă tuturor elevilor[1] de la toate filierele din învățământul de stat, particular și confesional.

Art. 3. Tematica concursului este reprezentată de conținuturile incluse în programa pentru disciplina Economie, clasa a XI, aprobată prin OMEC nr. 3252/13.02.2006:

Conținuturi:

 • Piața Monetară
 • Piața Valutară
 • Piața Mondială
 • Uniunea Europeană – mecanisme de integrare economică

Competențe specifice:

 • 1.3. Recunoașterea caracteristicilor generale ale pieței în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;
 • 2.4. Compararea unor fenomene și procese specifice dinamicii economice;
 • 4.1. Proiectarea unui comportament rațional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse;
 • 4.4 Identificarea tendințelor de integrare și globalizare, specifice dinamicii economice actuale;
 • 5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro și macroeconomică sau individuală și socială.

 • Organizarea, probele și calendarul concursului

Art. 4. Concursul este organizat de Banca Națională a României (BNR) în parteneriat cu Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), fiind inclus începând cu anul școlar 2022-2023 în Lista competițiilor naționale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, la care participă elevi români,, la secțiunea B. Competiții naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației (ME), nr 24350/19.01.2023.

Art. 5. Coordonarea, organizarea și jurizarea concursului sunt asigurate de către o comisie formată din cinci membri, respectiv 2 membri BNR, 1 membru FGBD, 1 profesor ASE și 1 profesor de economie din învățământul preuniversitar.

Art. 6. Concursul conține trei probe care se desfășoară în mediul on – line în primele două faze și format fizic în faza finală, astfel:

 • Faza I a concursului presupune:
 • Se vor califica în faza a II-a primii 100 de elevi, în ordinea descrescătoare a punctajului, cu condiția să fi obținut minim 70 puncte din 100 posibile;
 • În situația în care pe ultimul loc se vor regăsi mai mulți elevi care au obținut punctaj egal, vor fi toți declarați admiși în faza a II-a;
 • Faza a II-a a concursului este constituită dintr-un test interactiv online Kahoot! cu un grad mai ridicat de dificultate față de prima etapă, care va oferi în mod automat punctajul în funcție de răspunsurile corecte și rapiditatea acestora. Testul va fi accesat tot prin intermediul platformei https://bnr.nextlab.tech. Detalii despre funcționarea aplicației se regăsesc în anexa 4;
 • Se vor califica în faza finală a competiției primii 10 elevi care reușesc să obțină punctajul cel mai bun;
 • Faza a III-a, care reprezintă finala concursului, se va desfășura pe o perioadă de două zile, după cum urmează:
 • BNR va asigura mesele principale și cheltuielile de cazare pentru toți participanții finaliști și profesorii lor însoțitori, transportul fiind în sarcina participanților;
 • Proiectele se vor realiza sub coordonarea unor reprezentanți din partea organizatorilor; cei zece elevi își vor susține în mod individual proiectul în fața unei comisii de evaluare constituită în acest sens. Comisia de evaluare va fi formată din membrii care nu fac parte din comisia de organizare și va include cel puțin un profesor de economie, care nu este însoțitor al niciunuia dintre elevii calificați în finală;
 • Se vor urmări în această ultimă fază următoarele criterii: nivelul de documentare, cunoștințele de economie și originalitatea proiectelor.
 • Înscrierea elevilor și a profesorilor coordonatori pe platforma dedicată https://bnr.nextlab.tech. Platforma va avea formulare de înscriere pentru elevi și profesorii coordonatori, care vor primi credențiale de acces formate din nume utilizator și parolă acces.
 • Participarea elevilor la un test online (prin intermediul platformei dedicate, https://bnr.nextlab.tech) pe o temă economică inclusă în programa pentru disciplina menționată la art. 3, care va dura maximum 1 oră, cu maximum 25 întrebări.
 • O zi de mentorat (coordonat de reprezentanții BNR), în decursul căreia finaliștii vor pregăti un proiect;
 • O zi în care se vor prezenta proiectele.

Această fază se va desfășura la sediul BNR din Sinaia, cei 10 finaliști vor fi însoțiți fiecare, în mod obligatoriu, de un cadru didactic. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc conform calendarului anexat la prezentul regulament.

Art. 7. Contestațiile se vor putea depune pe platforma concursului doar pentru fazele online, în maxim 24 de ore de la comunicarea rezultatelor a fiecărei probe. Faza finală fiind o probă practică jurizată, nu va putea fi contestată. O comisie de evaluare va revizui rezultatele contestate și va comunica în maxim 48 de orele rezultatele finale. Din această comisie nu vor putea face parte echipa tehnică implicată în desfășurarea celor două faze online.

Art. 8. Asigurarea și funcționarea optimă a dispozitivelor și conexiunilor la internet în zilele de concurs sunt în responsabilitatea participanților și a profesorilor coordonatori.

Art. 9. Eventualele disfuncții ale platformei de concurs în perioada înscrierilor sau a desfășurării acestuia vor fi comunicate în maxim 12 de ore pe platforma de concurs și vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil. Pentru situația menționată anterior se va prelungi perioada stabilită pentru etapa respectivă sau va fi pusă la dispoziție o platformă alternativă.

Art. 10. Rezultatele pentru fiecare elev calificat vor fi comunicate prin email iar elevul are obligația de a confirma prin email participarea la următoarea etapă în maximum 48 de ore.

Art. 11. Informațiile detaliate despre concurs, precum și anunțurile pentru participanți vor fi postate pe paginile de internet www.bnr.ro, www.fgdb.ro și https://bnr.nextlab.tech .

Art. 12. Profesorii care coordonează elevii înscriși în competiție se vor înscrie pe platforma de concurs https://bnr.nextlab.tech și vor asocia contul cu cel al elevilor în vederea urmăririi progresului acestora. Asocierea elevilor cu un cadru didactic este obligatorie.

Art. 13. În perioadele care preced probele de evaluare din primele două faze, se organizează sesiuni on-line administrative în vederea familiarizării elevilor cu platforma și aplicația pe care sunt susținute probele din cadrul concursului.

Art. 14. În cazul în care apar situații excepționale care nu vor permite organizarea fazei finale fizic, organizatorii pot lua decizia ca aceasta să se desfășoare online.

Art. 15. Calendarul concursului pentru ediția 2023 este anexat la prezentul regulament (Anexa 1).

 • Acordarea premiilor și mențiunilor

Art. 16. Elevii clasați pe primele trei locuri în cadrul etapei finale vor obține premii, iar restul elevilor participanți la etapa finală vor obține mențiuni.

Art. 17. Premiile finaliștilor vor fi oferite de FGDB și vor fi acordate conform Anexei 2. Mențiunile acordate finaliștilor care nu au obținut premii vor consta în materiale promoționale oferite de BNR.

Art. 18. Decernarea premiilor se va realiza la sediul BNR din Sinaia și va fi ulterioară fazei finale a concursului.

Art. 19. Toți elevii calificați în faza a III-a vor primi certificate de participare din partea organizatorilor.

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 20.

(1) Organizatorii se obligă să respecte și să aplice întocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), precum și ale legislației naționale în materie, în scopul realizării obiectivelor prezentului regulament.

(2) Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsește în Anexa 3 la prezentul Regulament.

VI.Dispoziții finale

Art. 21. Prezentul regulament este făcut public, prin postare pe paginile de internet www.bnr.ro, www.fgdb.ro și https://bnr.nextlab.tech . Reglementările din prezentul document pot fi completate prin precizări care vor fi postate, la adresele menționate.

Art. 22. Participarea la acest concurs este gratuită, cheltuielile, exceptând cheltuielile cu transportul, fiind suportate de organizatori.

Art. 23. Coordonarea activităților specifice fiecărei faze și realizarea evaluării sunt în sarcina exclusivă a organizatorilor.

Art. 24. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toți participanții care se înscriu la Concursul Național de Educație Financiar – Bancară „Eugeniu Carada”.

Art. 25. Forța majoră

25.1. În sensul prezentului Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de organizatori și a cărui apariție îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a asigura derularea Concursului.

25.2. Atunci când invocă un caz de forță majoră, organizatorii sunt obligați să comunice Participanților existența cazului de forță majoră în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția acestuia.

25.3. Atunci când o situație de forță majoră împiedică total sau parțial desfășurarea Concursului Național de Educație Financiar – Bancară „Eugeniu Carada” în condițiile prevăzute în prezentul Regulament, organizatorii sunt exonerați de răspundere pentru perioada afectată de situația de forță majoră.

Art. 26. Alte clauze

26.1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia orice măsuri necesare înlăturării tentativelor de fraudă și își păstrează dreptul de a descalifica orice participant suspectat de fraudă sau care încalcă prevederile prezentului Regulament sub orice formă și de a elimina rezultatele acestuia din baza de date a participanților.

26.2. Eventualele neînțelegeri apărute între organizatori și participanții la concurs în legătură cu desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabilă.

[1] Mai puțin elevii care sunt rude până la gradul al doilea cu membrii comisiei de organizare și jurizare.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE