Regulament

Regulament

Art. 1 Organizatorul

1.1 Organizatorul concursului „Costin Murgescu” (demumit în continuare „Concurs”) este Fondul de garantare a depozitelor bancare („Organizatorul’’), persoană juridică de interes interes public în sensul Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, str. Negru Vodă nr. 3, etajul 2, sector 3, avand Cod Unic de Inregistrare 8942496.

1.2 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului cu privire la conținutul Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.3 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Art. 2 Durata si locul de decernare a Concursului

2.1. Concursul este organizat și desfășurat de către FGDB, în București, iar festivitatea de decernare a premiului va fi anunțată prin intermediul paginii oficiale FGDB (www.fgdb.ro).

2.2. Concursul presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • etapa de înscriere va începe la data de 20 martie 2020 și se va finaliza la data de 15 iulie 2020; în această etapă se transmit electronic documentele specificate la Art. 5.
  • etapa de transmitere a eseului: până în data de 1 octombrie 2020; în această etapă se transmit electronic documentele specificate la Art. 6.
  • decernarea premiului/ premiilor va fi anunțată prin intermediul paginii oficiale FGDB (www.fgdb.ro) şi se va desfasura în condiţiile menţionate în prezentul Regulament.

Art. 3 Regulamentul oficial al Concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a Concursului, în format electronic, prin accesarea paginii oficiale a FGDB (www.fgdb.ro) la secţiunea “Concursul Costin Murgescu”.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării în mediul academic, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/ sau înceta și/ sau întrerupe desfasurarea Concursului, cu condiția înștiințării participanților. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a anula acordarea premiului daca punctajul obtinut de candidati este sub 70% din punctajul maxim posibil.

3.4.Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate pe pagina oficiala a FGDB, în secțiunea “Concursul Costin Murgescu” cu cel putin 24 (douazecișipatru) de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Art. 4 Dreptul de participare

4.1. Pot participa la Concurs numai studenții care au cetățenie română, sunt înscriși într-un program de master sau de doctorat al unei universităţi din România sau din străinătate (științe economice, sociale, politice sau științe exacte), iar la data de 31 decembrie 2020 au vârsta de până la 30 de ani împliniți.

4.2. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu un singur eseu. Eseul elaborat în coautorat nu este acceptat la concurs. Un participant care a mai participat la concurs, la ediţiile anterioare, se poate înscrie și la alte ediții ale concursului, cu condiția de a nu depune același eseu.

4.3. Nu pot participa la concurs angajaţii FGDB şi rudele de până la gradul II ale acestora

Art. 5 Înscriere și modul de înregistrare la concurs

5.1. În vederea înscrierii participanții vor depune următoarele documente:

• Paşaport sau carte de identitate care să ateste cetăţenia româna (scan);

• Dovada înscrierii la o universitate (scan);

  • Formular de înscriere la concurs și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aici; ambele documente vor fi completate și semnate de către student;
  • O pagină de rezumat a eseului (titlul nu poate fi schimbat după termenul limită de înscriere).

5.2. În vederea înregistrării, documentele de la pct. 5.1. vor fi transmise către FGDB la adresa de email costinmurgescucontest@fgdb.ro; documentele transmise după data limită stabilită la pct. 2.2. nu vor fi acceptate.

5.3. Orice înscriere incompletă sau neconformă va fi considerată nulă.

ART.6 Cerințe de redactare a eseului

6.1. Eseul care face obiectul concursului nu trebuie să aibă mai mult de 25 de pagini (exclusiv pagina de titlu, bibliografia, dar incluzând anexele şi referinţele). Spaţiul dintre rânduri trebuie să fie de 1,5; fontul Arial12; pagini numărate cu margine de 1 inch. Transmiterea acestuia se face în format word şi pdf.

6.2. Eseul trebuie sa aibă o pagină de titlu, ce nu va fi considerată ca făcând parte din text, având următoarele informaţii: numele participantului, titlul eseului, numele universităţii unde este înscris participantul, numărul total de pagini al lucrării.

6.1. În elaborarea eseului, participantul trebuie să aibă în vedere unul dintre subiectele (abordate pluridisciplinar) enunțate mai jos:

  • problemă economică inspirată de evoluțiile socio - politice contemporane;
  • idee originală privind fenomene economice în contextul globalizarii, reconfigurările pozițiilor cheie ale statelor lumii într-o perioadă de globalizare crescândă și de adâncire a diverselor conflicte și clivaje economice, sociale, politice și culturale;
  • identitatea națională, economiile naționale și globalizarea;
  • incluziunea financiară.

6.2. Eseul poate fi redactat în limba română sau în limba engleză.

6.3. Eseul trebuie transmis către FGDB (prin email la costinmurgescucontest@fgdb.ro ), până în termenul limită stabilit la pct. 2.2 şi un email de confirmare va fi trimis către participanţi.

ART.7 Criterii de evaluare

7.1 În vederea desemnării eseului câștigător se vor aplica următoarele criterii de evaluare: originalitate (40%), logica argumentelor (30%), concluzii (15%), stil (15%).

7.2. Organizatorul va numi o comisie de evaluare a eseurilor.

7.3.Toate eseurile vor fi supuse examinării împotriva plagiatului.

ART.8 Premiul

8.1. Premiul concursului “Costin Murgescu” este în valoare de 3000 euro (valoare netă), juriul și organizatorul putând acorda suplimentar până la două mențiuni, în valoare de 500 euro fiecare (valoare netă), în funcție de noutatea ideii, originalitatea temei sau a perspectivei abordate.

8.2. Câştigătorul/ câştigătorii vor fi anunţati pe site-ul FGDB.

Art. 9 Mecanismul desfasurarii Concursului

9.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiții:

- Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

- Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2 de mai sus;

- Cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare orice înscriere/ participare la Concurs şi, în consecință, să elimine participarea în Concurs a oricărui eseu asupra căruia planează suspiciuni de plagiat sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

ART.10 Decernarea premiilor

10.1. Decernarea premiilor va avea loc la sediul organizatorului sau într-o altă locație ce va fi comunicată ulterior.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord cu regulile și condițiile prezentului Regulament și permit utilizarea eseurilor/textelor/fotografiilor realizate în cadrul acestui concurs cu titlu gratuit, de catre Organizator, pe site-ul FGDB, pe pagina oficiala de Facebook, în Raportul anual al FGDB și în cadrul strict al promovării Concursului de față, cât și a rezultatelor acestuia, pe o perioada nelimitată. Eseurile și aceste imaginile vor fi utilizate de fiecare dată cu menționarea numelui autorului și cu respectarea intențiilor inițiale ale acestuia.

Utilizarea eseurilor/ textelor /fotografiilor nu va putea constitui baza pentru plata drepturilor de autor sau altui tip de retribuție.

10.3. Premiul se supune Legii sponsorizării nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Protecția datelor cu caracter personal

11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia.

11.2. Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale participanților în scopul derulării concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia și pe o perioada de o lună de la încheierea acestuia. Datele personale ale câștigătorilor vor fi păstrate pe perioadă mai mare de o lună în vederea auditării și în scop juridic și în concordanță cu prevederile aplicabile în domeniul arhivării. Pentru informații privind temeiurile și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, cât și drepturile pe care le aveți, accesați http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Date-cu-caracter-personal.pdf

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE