Dicționar de termeni


compensaţie – suma de bani determinată în limita plafonului de acoperire, pe care o schemă de garantare a depozitelor o plăteşte fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora


plafon de acoperire – nivelul maxim al garantării per deponent garantat şi per instituţie de credit


cont comun – contul deschis pe numele a două sau mai multe persoane ori contul asupra căruia au drepturi două sau mai multe persoane şi asupra căruia se pot dispune operaţiuni sub semnătura a cel puţin uneia dintre aceste persoane


deponent – titularul sau, în cazul unui cont comun, fiecare dintre titularii unui depozit


deponent garantat – titularul unui depozit eligibil sau, în cazul unui cont comun, titularii unui depozit eligibil ori, după caz, persoana îndreptăţită la sume dintr-un depozit eligibil


depozit – orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen şi conturile de economii


depozite acoperite – acea parte din depozitele eligibile care nu depăşeşte plafonul de acoperire


depozit eligibil – depozitul care nu este exclus de la garantare


depozit indisponibil – depozit datorat şi exigibil care nu a fost plătit potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile de către o instituţie de credit aflată în dificultate


contribuţie
- suma nerambursabilă datorată FGDB de către instituţiile de credit participante


instituţie de credit - entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu; pentru scopul legii Fondului, în cazul unei reţele cooperatiste de credit este considerată instituţie de credit casa centrală;


instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României - instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe


sucursale din România ale instituţiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europen
e - instituţii de credit cu sediul în alte state membre, care operează în România. Depozitele plasate la acestea sunt garantate în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă din statul membru de origine.


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE