Depozitele bancare la 30 iunie 2023

Depozitele bancare la 30 iunie 2023

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul în Uniunea Europeană participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit participantă la FGDB, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului 2023, valoarea depozitelor eligibile (garantate de FGDB) s-a majorat cu aproape 5 miliarde lei, ceea ce a condus la atingerea nivelului de 465,5 miliarde lei la 30 iunie 2023 (corespunzând unui spor trimestrial de 1%). Majorarea trimestrială a provenit exclusiv din sfera segmentului depozitelor în lei ale populației, care a compensat retragerile de la nivelul depozitelor persoanelor juridice.

Astfel, depozitele eligibile ale persoanelor fizice însumau, la sfârșitul trimestrului II 2023, 270,4 miliarde lei, cu 2,4% peste nivelul de la finele trimestrului anterior, contribuția pozitivă provenind din sfera depozitelor în lei de valori mai mici decât 100.000 euro (în echivalent lei); în același timp depozitele eligibile ale persoanelor juridice s-au micșorat cu 0,8% până la 195,1 miliarde lei față de aceeași dată de referință.

Din perspectiva criteriului denominării, la 30 iunie 2023 depozitele eligibile în moneda națională erau în sumă de 303,9 miliarde lei (în creștere trimestrială cu 2%), iar cele în valută se ridicau la 161,6 echivalent miliarde lei (variație trimestrială de -0,8%). Ponderea depozitelor în lei în volumul total al depozitelor eligibile s-a menținut majoritară și pe parcursul trimestrului II 2023, atingând nivelul de 65,3%.

Depozitele acoperite de FGDB – reprezentate de acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei) – însumau 281,9 miliarde lei la 30 iunie 2023, cu 2,8% peste nivelul de la sfârșitul trimestrului I 2023. La acea dată, depozitele acoperite reprezentau ușor peste 60% din valoarea totală a depozitelor eligibile.

Aportul segmentului depozitelor persoanelor fizice la creșterea volumului total al depozitelor acoperite din trimestrul II 2023 a fost semnificativ. La 30 iunie 2023, valoarea totală a depozitelor acoperite ale populației se ridica la 230,5 miliarde lei (variație trimestrială de +2,9%).

În mod similar, și depozitele acoperite ale persoanelor juridice au înregistrat o dinamică pozitivă la nivelul celui de-al doilea trimestru al anului 2023, cu o variație trimestrială de +2,4%, până la 51,4 miliarde lei.

În cazul persoanelor fizice, depozitele acoperite la 30 iunie 2023 reprezentau 85,2% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora, spre deosebire de persoanele juridice, ale căror depozite acoperite au o pondere relativ redusă în valoarea totală a depozitelor eligibile corespondente, valoarea acestora situându-se preponderent peste plafonul de 100.000 euro (în echivalent lei). Din acest motiv, la finele perioadei depozitele acoperite ale persoanelor juridice dețineau o pondere de numai 26,3% din valoarea depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

11 septembrie 2023

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE