Depozitele bancare la 31 martie 2024

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul în Uniunea Europeană participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit participantă la FGDB, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În cursul primului trimestru al anului 2024, volumul depozitelor eligibile (garantate de FGDB) a crescut cu aproximativ 9,2 miliarde lei, ridicându-se la 517,3 miliarde lei la 31 martie 2024 (ceea ce a corespuns unui spor trimestrial de 1,8%). Cea mai mare contribuție la majorarea depozitelor eligibile au avut-o depozitele persoanelor fizice, cu precădere cele în moneda națională de valori mai mici sau egale cu echivalentul în lei a 100.000 euro.

Astfel, depozitele eligibile ale populației se ridicau la sfârșitul lunii martie 2024 la 296 miliarde lei, în creștere cu 2,1% față de 31 decembrie 2023. Persoanele juridice dețineau la aceeași dată de referință depozite eligibile în sumă de 221,3 miliarde lei, cu 1,5% peste valoarea înregistrată la finele anului 2023.

La 31 martie 2024, depozitele eligibile denominate în moneda națională însumau 352,9 miliarde lei (variație trimestrială +2,3%), iar cele în valută 164,4 echivalent miliarde lei (variație trimestrială +0,9%). Depozitele în lei au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 68,2% la T1 2024, sporul acestora constituind aproximativ 85% din avansul trimestrial al depozitelor eligibile.

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). Acestea reprezentau aproximativ 60% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 307 miliarde lei la 31 martie 2024, în creștere cu 3,3 miliarde lei față de sfârșitul perioadei anterioare. Dinamica pozitivă a depozitelor acoperite a fost susținută de creșterea înregistrată pe segmentul depozitelor populației care a contrabalansat diminuarea consemnată în cazul persoanelor juridice.

Valoarea depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se situa, la finele T1 2024, la 251,5 miliarde lei, în creștere trimestrială cu 2,1%, constituind aproape 85% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Depozitele acoperite ale persoanelor juridice s-au diminuat cu 3,4% până la nivelul de 55,5 miliarde lei la 31 martie 2024. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro, în cazul persoanelor juridice cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor o au cele care depășesc plafonul de acoperire. Astfel, depozitele acoperite ale persoanelor juridice constituiau la aceeași dată de referință numai un sfert din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

25 aprilie 2024

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE